پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرآيند  تغييركاربري زمين

 

مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:

ارائه و تكميل  درخواست تغيير كاربري زمين

ارائه مدارك مالكيت

فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه

ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

پوشه فنردار روغني

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاريخ  در دبيرخانه

تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

 بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل  

بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود

تكميل كارت گذربندي

تعيين كاربري ، حدودتعريض براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

 

اگر ذينفع مجازبه تغييركاربري

الف :  نباشد  :  دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.

ب: باشد:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري 

ب-1: تنظيم توافقنامه با امضاء شهردارو مالك

 

ب-2:تهيه كروكي محل با مقياس 500/1 

 

ب- 3: تهيه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع كاربري ملك

 

تبصره : ضمناَ َ حسب ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ضروري است كه در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه كتبي توسط منتقل اليه داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساخت و ساز و يا تغيير كاربري تنظيم و تسليم مي گردد.

 

ب-4: ارائه عوارضات متعلقه به مالك 

 

ب-5: چنانچه مالك متقاضي تغيير كاربري باشد اينكار صرفاً از طريق كميسيونهاي مربوطه استان صورت مي گيرد. 

 

طرح در كميسيون ماده 5  استان :

 

تقاضا ها منضم به كروكي موقعيت ملك و استعلام مربوطه باتوجه به نوع كاربري و نامه شهرداري به كميته كار ماده 5  استان ارسال و پس از طرح در كميته موضوع به كميسيون ماده 5  استان ارجاع مي گردد.

كميسيون پس از رأي گيري نتيجه را طي صورتجلسه اي به شهرداري ارسال مي كند

قابل تغيير كاربري نباشد : مراتب كتباً به مالك اعلام مي گردد. 

قابل تغيير كاربري باشد : يك نسخه از صورتجلسه در پرونده ملك ضبط مي گردد.


قابل توجه متقاضيان محترم درخواست هاي وارده به كميسيون ماده 5

در راستاي تحقق ماده 49 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور

مدارك و مستندات لازم جهت هر گونه

تغيير كاربري درخواست افزايش تراكم طبقه مازاد افزايش سطح اشغال و موارد مشابه

مدارك ومستندات لازم براي ورود طرح هاي تفكيكي

تهيه طرح تفكيكي برابر قانون نظام مهندسي توسط مهندس مشاور شهرساز و يا مهندس ذيصلاح شهرسازي انجام پذيرد

1

درخواست مالك ( ثبت شده در دبيرخانه شهرداري مربوطه )

1

درخواست مالك ( ثبت شده در دبيرخانه شهرداري سنندج )

2

نقشه هوايي با مقياس 2000 :1 با مهر و ا مضاي شهرداري محل پلاك مشخص شده باشد

2

نقشه هوايي با مقياس 2000 :1 با مهر و امضاي شهرداري محل پلاك مشخص شده باشد

3

نقشه طرح جامع در صورت لزوم با مقياس 2000::1 با مهر و امضاي شهرداري و تعيين موزاييك كه محل پلاك مشخص شده باشد

3

نقشه طرح جامع در صورت لزوم با مقياس:1:2000 با مهر و امضاي شهرداري محل پلاك مشخص شده باشد

4

نقشه طرح تفصيلي با مقياس 1:2000 با مهر و امضاي شهرداري و تعيين موزاييك كه محل پلاك مشخص شده باشد

4

نقشه طرح تفصيلي با مقياس 1:2000 با مهر و امضاي شهرداري و تعيين موزاييك و مهر و امضاي مهندسين مشاور ذيصلاح يا اشخاص حقيقي داراي پروانه شهرسازي كه محل پلاك مشخص شده باشد

5

پلان هاي پيشنهادي به صورت آلبوم كامل نقشه هاي معماري داراي مهر و امضاي مهندس ذيصلاح

5

جدول استاندارد مساحت ها ، تراكم ها ، سرانه ها ، درصدگيري ها و ...

6

در صورت موضوعيت – پلان نقشه برداري با درج كدهاي ارتفاعي داراي مهر و امضاي مهندس ذيصلاح

6

پلان هاي توپوگرافي همراه با پروفيل هاي طولي و عرضي با مختصات و مشخصات دقيق داراي مهر و امضاي مندسين ذيصلاح

7

در صورت موضوعيت گزارش توجيهي شهرسازي داراي مهر و امضاي مهندس ذيصلاح

7

صورت مجالس تفكيكي / سند ثبتي ششدانگ / اجارع نامه اوقاف

8

تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه اوقاف يا اجاره نامه مسكن و شهرسازي

8

نقشه ا بعاد هندسي پلاك ها با شماره گذاري و جدول مربوطه پلان درجه بندي معابر با درج ابعاد مقاطع تيپ بندي معابر

9

تصوير پروانه ساختماني

9

جزئيات شهرسازي مربوطه

10

گواهي داراي مهر و امضاي مهندس طراح سازه ساختمان در خصوص تأييد بارگزاري طبقه مازاد

10

پلان هاي شيب بندي كاربري- تراكم هاي ارتفاعي و ساير پلان هاي استاندارد تهيه طرح هاي تفكيكي

11

نامه شهرداري به دبيرخانه كميسيون ماده 5

11

تهيه طرح سه بعدي اختياري است

توجه فرماييد دبيرخانه كميسيون ماده 5 برابر قانون تنها مجاز به پذيرش درخواست هايي است كه الزامات فوق را تأمين نموده است .


V5.4.0.0