پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

وظايف قانوني كارفرمايان در امر ساخت و ساز

برگه اطلاع رساني به كارفرمايان محترم

الف: كليات

1-     اطلاع رساني يك هفته قبل از شروع عمليات ساختمان به مهندسين ناظر ساختمان بصورت كتبي مبني بر شروع عمليات ساختماني .

2-     قبل از شروع كار- جريان برق  آب و ساير خدمات مشابه با اطلاع و نظارت سازمانهاي مربوط بطور مطمئن قطع و در صورت نياز به برقراري موقت آنها اين عمل نيز بايد با موافقت سازمانهاي ذيربط و رعايت كليه احتياطات لازم و مقررات ايمني مربوطه انجام گيرد و همچنين اخذ ساير مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط در صورت نياز.

3-     در طول احداث ساختمان از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نماييد.

4-     معرفي مجري ذيصلاح و عقد قرارداد با مجري.

ب: رعايت نكات ايمني

-          رعايت نكات ايمني برابر مبحث 12 و آئين نامه حفاظتي اداره كار و امور اجتماعي و استفاده از وسايل ايمني شخصي ( كلاه، كفش، كمربند ايمني و...) براي عوامل اجزايي و اخذ خلاصه رعايت نكات ايمني از اداره كار و امور اجتماعي.

-          بيمه كردن عوامل اجرايي در مقابل حوادث تا پايان كار و در صورت بروز هر گونه حادثه در اسرع وقت مهندس و يا مهندسين ناظر را در جريان قرار دهيد.

ج: نظارت مضاعف

1-     وجود نقشه هاي اجرايي در محل كار.

2-     حضور مهندس ناظر در محل كار و بازديد مهندسين ناظر ساختمان ( سازه  معماري برق و تاسيسات ) قبل از حضور نظارت مضاعف سازمان نظام مهندسي و امضاي فرمهاي نظارت مضاعف.

3-     وجود نردبان مناسب در هنگام بازديدها. ( در صورت عدم اجراي راه پله در زمان بازديد)

4-     نظارت مضاعف از طرف سازمان نظام مهندسي طي چند مرحله زير صورت مي گيرد:

الف)  ثبت فرمهاي نظارت مضاعف در دبيرخانه سازمان نظام مهندسي با در دست داشتن كپي كارت فني استاد كاران  بيمه نامه معتبر و پروانه ساختماني .

ب )  بازديداز فنداسيون پس از اجراي كامل آرماتوربندي و قالب بندي و قبل از بتن ريزي.

ج ) - بازديد هر يك از سقف ها پس از اجراي كامل و آماده بودن كار قبل از بتن ريزي .

د )  بازديد از سقف نهايي ( آخر ) پس از اجراي كامل و آماده بودن كار قبل از بتن ريزي .

د ) آزمايش ها و روا داريها براي ساختمانهاي بلند مرتبه و ذيل :

1  در ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر آزمايش و بتن و جوش ضروري است .

2  در ساختمانهاي 4 طبقه و بيشتر و اجراي سيستم اعلام حريق و اطفاء حريق الزامي است.

3  در ساختمان 6 طبقه به بالا قبل از ارائه نقشه هاي ساختماني انجام آزمايش خاك الزامي است و در حين آزمايش حضور نماينده سازمان نظام مهندسي ضروري مي باشد. ( تهيه عكس ضروري است.)

4  اجراي درز انقطاع در ساختمانهاي 6 طبقه و بالاتر الزامي مي باشد.

5  عقد قرارداد مجري ذيصلاح براي ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر.


V5.4.0.0