پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی واحد املاک

 

مهندس حامد یوسفی

 

شرح وظايف واحد املاك شهرداري

 

1-     ارزيابي جهت تحصيل حريم و تكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر و يا در مسير طرحهاي مورد نظر

شهرداري قرار مي گيرد

2-     بررسي و ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و تهيه

فهرستهاي مورد نياز هر طرح

3-     انجام امور مقدماتي اجراي طرحهاي مصوب شهرداري طبق قانون و آيين نامه هاي مربوطه

4-     ثبت دفاتر املاك و اراضي شهرداري و تغيييرات آن طبق دستورالعملهاي صادره

5-     اقدام به ثبت اراضي متعلق به شهرداري از قبيل مسيلها وخندقها وبلوار اراضي بلا معارض و بلا صاحب و نظاير آن به طور

كلي تثبيت مالكيت شهرداري به املاك و مستحدثات متعلقه باتوجه به قوانين ومقررات جاريه با هماهنگي و همكاري  واحد حقوقي

6-     اقدام به انجام كليه معاملات ملكي شهرداري در دفاتر اسناد رسمي

7-     صورت برداري و نگهداري املاك و اراضي متروكه و مسيلها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري

8-     همكاري و هماهنگي لازم با واحد حقوقي و انجام امورات جاري

9-     برخورد مناسب با پرسنل و ارباب رجوع و رعايت منشور اخلاقي شهرداري

 


گزارش عملکرد واحد املاک

گزارش عملكرد اجرايي و آماري واحد املاك شهراري بانه

 

 ü    تنظيم صورتجلسه توافقي با وارثين تويدي مبني بر تعيير كاربري و تفكيك دو قطعه زمين واقع در ضلع جنوبي هنرستان شهيد سليمان خاطر و ضلع شرقي هنرستان فني حرفه اي در اجراي صورتجلسات كميسيون معاملات و مصوبه شوراي محترم اسلامي شهروپرداخت 25%ارزش ريالي خالص قطعات به اين اداره در راستاي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها

 ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با وارثين فلاحي مبني بر تفكيك يك قطعه زمين واقع در نبش جاده باروران در اجراي صورتجلسات كميسيون معاملات و مصوبه شوراي محترم اسلامي شهروپرداخت 25%ارزش ريالي خالص قطعات به اين اداره در راستاي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با آقايان شمسي مبني بر تفكيك يك قطعه زمين واقع درنبش خيابان استاديوم شهيد صفري با بلوار زريزين در اجراي صورتجلسات كميسيون معاملات و مصوبه شوراي محترم اسلامي شهروواگذاري 2 قطعه زمين به اين اداره در راستاي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها

ü      تنظیم صورتجلسه توافقي با واثين عزيزاله عباسي مبني بر تفكيك باقيمانده ملك آنها در قبال تهاتر خسارت قسمت اعظم ملك تحت مالكيت آنها كه در مسير اجراي بلوار زري زين واقع گرديده است

ü      صورتجلسه توافقي با واثين آمنه عباسي مبني بر تفكيك باقيمانده ملك آنها در قبال تهاتر خسارت قسمت اعظم ملك تحت مالكيت    آنها كه در مسير اجراي بلوار زري زين واقع گرديده است

ü      صورتجلسه توافقي با واثين عبدالقا درو عبدالله عباسي مبني بر تفكيك باقيمانده ملك آنها در قبال تهاتر خسارت قسمت اعظم ملك آنها كه در مسير اجراي بلوار زري زين واقع گرديده است                                                                                  

ü      پيگيري مراحل تحويل پاك جنگلي ورودي بلوار سقز بانه به مساحت 15 هكتار از طريق ادارات راه و شهرسازي و منابع طبيعي

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با آقايان فتاحي مبني بر تفكيك يك قطعه زمين واقع دربلوار سقز در اجراي صورتجلسات كميسيون معاملات و مصوبه شوراي محترم اسلامي شهروواگذاري 5 قطعه زمين به اين اداره در راستاي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با آقايان مولوي مبني بر تفكيك يك قطعه زمين در اجراي صورتجلسات كميسيون معاملات و مصوبه شوراي محترم اسلامي شهروواگذاري12 قطعه زمين به اين اداره در راستاي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با آقايان سلامي مبني بر تفكيك يك قطعه زمين واقع در ضلع شمالي شهرك فرهنگيان در اجراي صورتجلسات كميسيون معاملات و مصوبه شوراي محترم اسلامي شهروواگذاري 6 قطعه زمين به اين اداره در راستاي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با تعاوني مسكن جهاد مبني بر تفكيك يك قطعه زمين واقع در ضلع جنوبي بلوار عثمان آباد در اجراي صورتجلسات كميسيون معاملات و مصوبه شوراي محترم اسلامي شهروواگذاري 15 قطعه زمين به اين اداره در راستاي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با تعاوني مسكن بهداشت مبني بر تفكيك يك قطعه زمين واقع در ضلع غربي شهرك جهاد در اجراي صورتجلسات كميسيون معاملات و مصوبه شوراي محترم اسلامي شهروواگذاري 24 قطعه زمين به اين اداره در راستاي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با تعاوني مسكن سپاه مبني بر تفكيك يك قطعه زمين واقع در ضلع غربي صالح آباد در اجراي صورتجلسات كميسيون معاملات و مصوبه شوراي محترم اسلامي شهروواگذاري 15 قطعه زمين به اين اداره در راستاي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با مالك مجتمع تجاري ياس مبني بر واگذاري 10 باب مغازه به اين اداره در قبال قسمتي از عوارضات مربوط به مجتمع مذكور                                                                                           ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با مالك مجتمع تجاري ميلاد مبني بر واگذاري  7 باب مغازه به اين اداره در قبال قسمتي از عوارضات مربوط به مجتمع مذكور                                 

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با مالك مجتمع تجاري آسيا مبني بر واگذاري  5باب مغازه به اين اداره در قبال قسمتي از عوارضات مربوط به مجتمع مذكور

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با مالك مجتمع تجاري طنين مبني بر واگذاري6 باب مغازه به اين اداره در قبال قسمتي از عوارضات مربوط  به مجتمع مذكور                                                                                              ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با مالك مجتمع تجاري زاگرس مبني بر واگذاري 2 باب مغازه به اين اداره در قبال قسمتي ازعوارضات مربوط به مجتمع مذكور

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با مالك مجتمع تجاري عزيزي مبني بر واگذاري 4 باب مغازه به اين اداره در قبال قسمتي از عوارضات مربوط به مجتمع مذكور 

ü      تنظيم صورتجلسه توافقي با مالك مجتمع تجاري شهرآفتاب مبني بر واگذاري6 باب مغازه به اين اداره در قبال قسمتي از عوارضات مربوط به مجتمع مذكور 

 

 


مشارکت با بخش خصوصی

پروژه هاي مشاركتي با بخش خصوصي

 

 

ü      پروژه مجتمع تجاري فرهنگي بهشت بانه : اين پروژه با مشاركت بخش خصوصي در قطعه زمين شهرداري واقع در بلوار شهرداري به مساحت 4000 متر مربع در 13 طبقه و زير زمين بصورت تجاري و پاركينگ و شهر بازي و امفي تئاتر و سالن پزيرايي و اداري با زير بناي كل به مساحت 33847 متر مربع احداث و در مرحله بهره برداري مي باشد كه برابر قرارداد مشاركت سهم شهرداري به نسبت كل پروژه %60 تعيين مي گردد . لازم به ذكر است كه براورد ريالي هزينه احداث پروژه مذكور با احتساب قيمت زمين و عوارضات پروانه ساختماني  320000000000ريال كارشناسي گرديده است .

 

ü      پروژه مجتمع تجاري و پاركينگ طبقاتي آفتاب درخشان : اين پروژه با مشاركت بخش خصوصي در قطعه زمين شهرداري واقع در بلوار آزادي به مساحت 2300 متر مربع در 7 طبقه بصورت 2 طبقه  تجاري و5 طبقه پاركينگ با زير بناي كل به مساحت 16164 متر مربع در حال احداث مي باشد كه برابر قرارداد مشاركت سهم شهرداري به نسبت كل پروژه %65 تعيين مي گردد . لازم به ذكر است كه براورد ريالي هزينه احداث پروژه مذكور با احتساب قيمت زمين و عوارضات پروانه ساختماني 110000000000ريال كارشناسي گرديده است .

 

 

ü      پروژه بازارچه ميوه و تره بارمحله اي پشت سينما مسلمي : اين پروژه با مشاركت اداره كميته امداد امام خميني (ره) در قطعه زمين شهرداري واقع در پشت سينما مسلمي به مساحت 600 متر مربع بصوت 25 باب مغازه احداث و در مرحله بهره برداري مي باشد كه برابر قرارداد مشاركت سهم شهرداري به نسبت كل پروژه %52 تعيين مي گردد . لازم به ذكر است كه براورد ريالي هزينه احداث پروژه مذكور با احتساب قيمت زمين و عوارضات پروانه ساختماني 5000000000ريال كارشناسي گرديده است .

 

ü      پروژه ميدان  ميوه و تره بار و پايانه مسافر يري و گردشگري  بلوار سقز : اين پروژه با مشاركت بخش خصوصي در قطعه زمين شهرداري واقع در بلوار سقز به مساحت 28000 متر مربع به صورت ميدان ميوه و تره بار و غله و پايانه مسافربري و هتل احداث و مورد بهره برداري واقع گرديده است كه برابر قرارداد مشاركت سهم شهرداري به نسبت كل پروژه %51 تعيين مي گردد. . لازم به ذكر است كه براورد ريالي هزينه احداث پروژه مذكور با احتساب قيمت زمين و عوارضات پروانه ساختماني 80000000000 ريال كارشناسي گرديده است

 

ü      مشاركت با بخش خصوصي مبني بر ايجاد شهر بازي درسطوح مختلف شهر : شهرداري بانه در راستاي ارائه خدمات  محله اي به شهروندان اقدام به واگذاري قسمتي از محدوده زمين خود واقع در پارك هاي سطوح مختلف شهر ( پارك دكانان ، پارك بلوار سردشت ، پارك بلوار سقز ، پارك فلسطين ، پارك شهرك جهاد و پارك كودك)   به بخش خصوصي جهت ايجاد و راه اندازي وسايل شهر بازي نموده است


V5.4.0.0