پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کمسیون ماده 5 شهرداریها

قابل توجه متقاضيان محترم درخواست هاي وارده به كميسيون ماده 5

در راستاي تحقق ماده 49 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور

 

مدارك و مستندات لازم جهت هر گونه

تغيير كاربري درخواست افزايش تراكم طبقه مازاد افزايش سطح اشغال و موارد مشابه

مدارك ومستندات لازم براي ورود طرح هاي تفكيكي

تهيه طرح تفكيكي برابر قانون نظام مهندسي توسط مهندس مشاور شهرساز و يا مهندس ذيصلاح شهرسازي انجام پذيرد

1

درخواست مالك ( ثبت شده در دبيرخانه شهرداري مربوطه )

1

درخواست مالك ( ثبت شده در دبيرخانه شهرداري سنندج )

2

نقشه هوايي با مقياس 2000 :1  با مهر و ا مضاي شهرداري محل پلاك مشخص شده باشد

2

نقشه هوايي با مقياس 2000 :1  با مهر و امضاي شهرداري محل پلاك مشخص شده باشد

3

نقشه طرح جامع در صورت لزوم با مقياس 2000::1 با مهر و امضاي شهرداري و تعيين موزاييك كه محل پلاك مشخص شده باشد

3

نقشه طرح جامع در صورت لزوم با مقياس:1:2000 با مهر و امضاي شهرداري محل پلاك مشخص شده باشد

4

نقشه طرح تفصيلي با مقياس  1:2000 با مهر و امضاي شهرداري و تعيين موزاييك كه محل پلاك مشخص شده باشد

4

نقشه طرح تفصيلي با مقياس 1:2000 با مهر و امضاي شهرداري و تعيين موزاييك و مهر و امضاي مهندسين مشاور ذيصلاح يا اشخاص حقيقي داراي پروانه شهرسازي كه محل پلاك مشخص شده باشد

5

پلان هاي پيشنهادي به صورت آلبوم  كامل نقشه هاي معماري داراي مهر و امضاي مهندس ذيصلاح

5

جدول استاندارد مساحت ها ، تراكم ها ، سرانه ها ، درصدگيري ها و ...

6

در صورت موضوعيت – پلان نقشه برداري با درج كدهاي ارتفاعي داراي مهر و امضاي مهندس ذيصلاح

6

پلان هاي توپوگرافي همراه با پروفيل هاي طولي و عرضي با مختصات و مشخصات دقيق داراي مهر              و امضاي مندسين ذيصلاح

7

در صورت موضوعيت گزارش توجيهي شهرسازي داراي مهر و امضاي مهندس ذيصلاح

7

صورت مجالس تفكيكي / سند ثبتي ششدانگ / اجارع نامه اوقاف

8

تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه اوقاف يا اجاره نامه مسكن و شهرسازي

8

نقشه ا بعاد هندسي پلاك ها با شماره گذاري و جدول مربوطه پلان درجه بندي معابر با درج ابعاد مقاطع تيپ بندي معابر

9

تصوير پروانه ساختماني

9

جزئيات شهرسازي مربوطه

10

گواهي داراي مهر و امضاي مهندس طراح سازه ساختمان در خصوص تأييد بارگزاري طبقه مازاد

10

پلان هاي شيب بندي كاربري- تراكم هاي ارتفاعي و ساير پلان هاي استاندارد تهيه طرح هاي تفكيكي

11

نامه شهرداري به دبيرخانه كميسيون ماده 5

11

تهيه طرح سه بعدي اختياري است

توجه فرماييد دبيرخانه كميسيون ماده 5 برابر قانون تنها مجاز به پذيرش درخواست هايي است كه الزامات فوق را تأمين نموده است .


V5.4.0.0