پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آقای  سامان احمدی

 

شرح وظایف مسئول انفورماتیک :

 

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • جمع آوري، بررسي و تدوين نيازهاي حوزه هاي مختلف منطقه در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
 • توزيع امكانات و نظارت بر استفاده بهينه از تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري.
 • برنامه ريزي براي پشتيباني و نگهداري تجهيزات و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري.
 • بررسي نيازهاي آموزشي در ارتباط با رايانه و ارائه پيشنهاد براي برگزاري دوره هاي آموزشي به مسئول مافوق.
 • نصب نرم افزار هاي مورد نياز و آموزش كاربران براي استفاده.
 • برنامه ريزي، نظارت و بروز رساني اطلاعات سايت اينترنتي منطقه.
 • راهبري نرم افزارهاي شهرداري الكترونيك در منطقه.
 • پيگيري و نظارت بر امور شبكه و ارتباطات در منطقه.
 • نظارت بر نگهداري اتاق سرور در منطقه.
 • اقدام در خصوص تهيه نسخه پشتيبان كليه نرم افزارهاي موجود در منطقه ( از جمله دبيرخانه، نوسازي، حسابداري، شهرداري الكترونيك و  ... ) بصورت روزانه.

V5.4.0.0